Dancespace påmelding
dancespace logo
Dancespace betingelser!

Semesterinformasjon
Et semester består av 15 undervisningsuker hos Dancespace. Dette inkluderer forberedelser til jule- og sommerforestillinger.

Påmelding og prøvetime for nye elever
Påmelding til kurs og undervisning hos Dancespace skjer via våre nettsider, for ett helt semester av gangen. Eleven vil bli tildelt plass på kurs som samsvarer med elevens nivå. Faktura med forfall innen andre undervisningstime tilsendes ved påmelding. Første undervisningstime for nye elever regnes som en gratis prøvetime. Elever som melder seg av skriftlig før andre undervisningstime vil få fakturaen kreditert. Elever som avbryter kurset, eller avmeldes kurset etter andre time belastes full semesteravgift. Unntak kan gjøres ved dokumentering av gyldig legeattest.

Påmelding til neste semester
Alle elever som har fått plass ved Dancespace , får beholde plassen neste semester. Påmeldingen er løpende og eleven vil automatisk faktureres neste semester om ikke skriftlig avmelding er gjort innen èn uke etter siste undervisningstime det forutgående semester.

Oppstartsinformasjon
Dancespace informerer om oppstartsdato for neste semester via sine nettsider. Info om oppstart sendes også ut på e-post til alle påmeldte elever. Elever som burde bytte dag eller kurstype blir kontaktet personlig i forkant av avmeldingsfristen.

Familierabatt/flerklasserabatt Dancespace

  • To klasser pr uke -200,-
  • Tre klasser pr uke -400,-
  • Fire klasser pr uke -600,-

Elever som tar fire klasser pr uke, kan delta i andre klasser uten ekstra kostnad. Herunder gjelder ikke Dancespace CompanY-klasse. Familie rabatt er 10% på familiemedlem 2,3,..

Fotografering, lyd- og bildeopptak, og mediabesøk i undervisning/forestilling
Foto-, video-, eller lydopptak kan bli benyttet av lærere i undervisningsøyemed. Slike bilder kan også bli benyttet til informasjon på skolens internettsider, og evt. i markedsføring av forestillinger/arrangementer. Elevene kan også bli fotografert/intervjuet i forbindelse med besøk fra media. De som ønsker å reservere seg mot dette, bes ta kontakt.
Legg merke til at det ikke er tillatt å legge ut bilder, video, lyd etc av andre på sosiale medier som Facebook, Instagram eller lignende uten samtykke fra eleven eller elevens foresatte.

Utestenging fra undervisning
Dancespace forbeholder seg retten til å utvise/utestenge en elev fra undervisningen i deler eller resten av et semester med umiddelbar virkning og uten refusjon av kurskontingent, dersom et av følgende inntreffer:

  • Eleven oppfører seg på en måte som er grovt forstyrrende eller ødeleggende for undervisningen.
  • Eleven utviser uakseptabel oppførsel mot andre elever eller lærere
  • Eleven er skyld i skadeverk på skolens eiendom

Fakturainformasjon
Dancespace sender ut faktura til alle registrerte elever ved oppstart av hvert semester. Vær oppmerksom på at denne sendes til den e-postadressen du oppgir ved påmelding. Ta kontakt for å dele semesterkontingenten opp i flere innbetalinger. Dersom betaling uteblir tillegges et gebyr på 60 kroner pr purring. Er ikke fakturaen betalt til forfall ved 2. gangs purring, kan eleven utestenges fra undervisningen inntil kontingenten er betalt.

Ansvar
Dancespace påtar seg ikke ansvar for skade som oppstår innefor skolens område eller tap av personlige eiendeler som bringes til lokalene i Oluf Onsumsvei 9. Gjenglemte eiendeler vil bli oppbevart ut semesteret og gis til gjenbruk ved semesterslutt.

GDPR
Dancespace vil ikke under noen omstendigheter videreselge kunde og kontaktinformsjon.