fbpx

Dancespace Betingelser

Semesterinformasjon
Et semester består av 15/18 undervisningsuker hos Dancespace. Dette inkluderer forberedelser til jule- og sommerforestillinger.

Påmelding og prøvetime for nye elever
Påmelding til kurs og undervisning hos Dancespace skjer via våre nettsider, for ett helt semester av gangen. Eleven vil bli tildelt plass på kurs som samsvarer med elevens nivå. Faktura med forfall innen andre undervisningstime tilsendes ved påmelding. Første undervisningstime for nye elever regnes som en gratis prøvetime. Elever som melder seg av skriftlig før andre undervisningstime vil få fakturaen kreditert. Elever som avbryter kurset, eller avmeldes kurset etter andre time belastes full semesteravgift. Unntak kan gjøres ved dokumentering av gyldig legeattest.

Påmelding til neste semester
Alle elever som har fått plass ved Dancespace , får beholde plassen neste semester. Påmeldingen er løpende og eleven vil automatisk faktureres neste semester om ikke skriftlig avmelding er gjort innen èn uke etter siste undervisningstime det forutgående semester.

Oppstartsinformasjon
Dancespace informerer om oppstartsdato for neste semester via sine nettsider. Info om oppstart sendes også ut på e-post til alle påmeldte elever. Elever som burde bytte dag eller kurstype blir kontaktet personlig i forkant av avmeldingsfristen.

Familierabatt/flerklasserabatt Dancespace

  • To klasser pr uke -200,-
  • Tre klasser pr uke -400,-
  • Fire klasser pr uke -600,-
  • Tren så mye du vil for 7 500,-

Fotografering, lyd- og bildeopptak, og mediabesøk i undervisning/forestilling
Foto-, video-, eller lydopptak kan bli benyttet av lærere i undervisningsøyemed. Slike bilder kan også bli benyttet til informasjon på skolens internettsider, og evt. i markedsføring av forestillinger/arrangementer. Elevene kan også bli fotografert/intervjuet i forbindelse med besøk fra media. De som ønsker å reservere seg mot dette, bes ta kontakt.

Utestenging fra undervisning
Dancespace forbeholder seg retten til å utvise/utestenge en elev fra undervisningen i deler eller resten av et semester med umiddelbar virkning og uten refusjon av kurskontingent, dersom et av følgende inntreffer:

  • Eleven oppfører seg på en måte som er grovt forstyrrende eller ødeleggende for undervisningen.
  • Eleven utviser uakseptabel oppførsel mot andre elever eller lærere
  • Eleven er skyld i skadeverk på skolens eiendom

Fakturainformasjon
Dancespace sender ut faktura til alle registrerte elever ved oppstart av hvert semester. Vær oppmerksom på at denne sendes via Vipps, efaktura eller til den e-postadressen du oppgir ved påmelding. Ta kontakt for å dele semesterkontingenten opp i flere innbetalinger. Dersom betaling uteblir tillegges et gebyr på 60 kroner pr purring. Er ikke fakturaen betalt til forfall ved 2. gangs purring, kan eleven utestenges fra undervisningen inntil kontingenten er betalt.
Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon. Kurs ved Dancespace vil bli fakturert med forfallsdato en uke før oppstart. Dersom smittevernsituasjonen tilsier at kurset ikke kan gjennomføres vil fakturaen da bli annullert.

Ansvar
Dancespace påtar seg ikke ansvar for skade som oppstår innefor skolens område eller tap av personlige eiendeler som bringes til lokalene i Oluf Onsumsvei 9. Gjenglemte eiendeler vil bli oppbevart ut semesteret og gis til gjenbruk ved semesterslutt.

GDPR
Dancespace vil ikke under noen omstendigheter videreselge kunde og kontaktinformasjon.

Salgs betingelser onlinekjøp

Partene

Selger er Dancespace AS, Oluf Onsums vei 9B 0680 Oslo, kontakt@dancespace.no, 48136905, ORGNR 912843041, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.